Tvrdidlo pro Ultraflex 686F - 70 ml Gumotex

Tento produkt již není možné objednat.

Záruka (měsíce) 24
Dostupnost (dny) na dotaz
Objem (l) 0,07

TVRDIDLO 686 F používá se jako přísada do lepidla Ultraflex

Dvousložkové lepidlo Ultraflex určené hlavně pro lepení nafukovacích člunů Gumotex vyrobených především z materiálu Nitrilon nebo Mirasol.

ZÁKAZ SAMOOBSLUŽNÉHO  PRODEJE ! NEPRODEJNÉ OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET !

Dávkování: 10% tvrdidla 686 F na 100% lepidla Ultraflex

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Obsahuje ISOKYANÁTY. Při práci zabezpečte důkladné větrání pracoviště, nepřibližovat k ohni, nevdechovat výpary, udělat opatření proti elektrostatickému náboji, používejte osobní ochranné prostředky, nejezte, nepijte, nekuřte. Potřísněnou pokožku očistěte, umyjte vodou a mýdlem, zasažené oči vypláchněte proudem čisté vody, při náhodném požití vyvolejte zvracení a přivolejte lékaře.

Upozornění:

HOŘLAVINA 1. TŘÍDY !, JED !

Nebezpečné výpary ! Dráždí sliznici dýchacích cest, vysušuje pokožku! Vstřebává se kůží!

Směs výparů ze vzduchem je výbušná. Skladujte v uzavřených originálních obalech při teplotě 10 - 25°C mimo dosah dětí !Chraňte před mrazem ! Při vznícení NEHASIT vodou - použijte písek, sněhový, pěnový nebo práškový hasící přístroj !

Likvidace obalů: prázdné obaly  likvidujte jako zvláště nebezpečný odpad, nevhazujte je do komunálního odpadu, zbytky chemikálie nevylévejte do veřejné kanalizační sítě !

 Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby